Skip to main content
 Web开发网 » 编程语言 » Python语言

Oracle数据库中的(+)连接如何操作?

2021年11月27日6330百度已收录

  1。 从表A。A1 (+) = 主表B。B1 复制代码SELECT 1。TO_CHAR(TBA。FBS_IO_DATE,'YYYY/MM/DD') A1 2。,TBA。TBA_TBD_NO A2 3。,TBB。TBB_NAME_S A3 4。

  ,TBC。TBC_CHAR1 A4 5。,TBD。TBD_NAME A5 6。,TBA。TBA_SNS_NAME_SP A6 7。,TBA。TBA_TORI_KIN A7 8。,TO_CHAR(TBA。TBA_RPL_DATE,'YYYY/MM/DD') A8 9。

  FROM 10。SNTBATRN TBA 11。,ZMTBCMST TBC 12。,CMTBBMST TBB 13。,CMTBDMST TBD 14。WHERE 15。TBA。TBA_KAI_CODE = 'XXX' 16。AND TBA。

  TBA_KESHI_KBN = '0' 17。AND TBA。TBA_TAISYO_KBN IN ('0', '2') 18。AND TBB_KAI_CODE (+) = 'XXX' 19。AND TBB_BUN_CODE (+) = 'S001' 20。

  AND TBB_START_DATE = SYSDATE 22。AND TBB。TBB_CODE (+)= TBA。TBA_STN_CODE 23。AND TBC。TBC_KAI_CODE (+) = 'XXX' 24。AND TBC。

  TBC_SUB_KBN (+) = 'SN' 25。AND TBD。TBD_KAI_CODE (+) = 'XXX' 26。AND TBD。TBD_CODE (+) = TBA。TBA_SNS_CODE

以上是我对于这个问题的解答,希望能够帮到大家。

评论列表暂无评论
发表评论
微信